BIRO, d.o.o., ŽIRI je računovodski servis, katerega glavna dejavnost je vodenje poslovnih knjig za:

 • Družbe
 • Samostojne podjetnike
 • Zasebnike
 • Društva
 • Kmetije v sistemu DDV
 • Kmetije, ki bodo predvidoma od leta 2013 po Zakonu dolžne voditi poslovne knjige

Našim strankam vodimo poslovne knjige na dveh priznanih programih, in sicer:

 • DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO za zahtevne stranke izvajamo na programu podjetja OPAL – poslovno informacijski sistem OpPIS
 • ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO, ki ga še vedno uporabljamo za male samostojne podjetnike, ker je za njih cenovno ugodneje, pa izvajamo na programu VASCO

Storitve, katere nudimo našim strankam, so različne. Prilagajamo se povpraševanju in željam strank. Storitve, ki jih nudimo našim strankam, so:

 • Vodenje Glavne knjige v sistemu vodenja dvostavnega knjigovodstva
 • Vodenje Knjige prihodkov in odhodkov v sistemu vodenja enostavnega knjigovodstva
 • Analitično vodenje saldakontov v obeh sistemih vodenja poslovnih knjig, izpisi IOP obrazcev in izpisi Opominov ter v okviru izterjave tudi izdelava Elektronskih izvršb (eTožbe)
 • Vodenje Registra osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije za oba sistema vodenja poslovnih knjig
 • Obračun DDV vključno s predpisano evidenco: Knjiga I-Rač in Knjiga P-Rač
 • Izdelava Rekapitulacijskega poročila
 • Izdelava Poročila o dobavah – 76.a člen
 • Obračun prispevkov za samostojne podjetnike in družbenike enoosebne družbe
 • Obračun plač za zaposlene, obračun regresa in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Obračun prejemkov, ki nimajo narave zaposlenega iz delovnega razmerja: - obračun najemnine, - obračun podjemne pogodbe …
 • Obračun refundacij (odsotnost v času bolniške nad 30 dni; bolniške, ki je refundirana s strani ZZZS ali druge državne inštitucije ter drugih odsotnosti – gasilci…)
 • Poročila fizičnim osebam o prejetih dohodkih pri delodajalcih za potrebe dohodnine
 • Poročanje ZPIZ o prejetih dohodkih (obrazec M-4) za potrebe pokojninske osnove zaposlenega
 • Izdelava raznih statističnih poročil za AJPES, BANKO SLOVENIJE, STATISTIČNI URAD
 • Izdelava Letnih poročil za družbe, samostojne podjetnike, društva
 • Izdelava Davčnega obračuna davka od dohodka pravnih oseb (družbe, društva)
 • Izdelava Davčnega obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (samostojni podjetniki, zasebniki)
 • Priprava in izdelava dokumentacije za pridobitev kreditov z dodatnimi razčlenitvami
 • Izdelava Pogodb o zaposlitvi in izpeljava celotnega postopka zaposlitve
 • Izdelava Podjemnih pogodb in izpeljava celotne prijave
 • Izdelava raznih drugih pogodb: - Najemna pogodba, - Pogodba o štipendiranju, - Kreditna pogodba
 • Izdelava kompenzacij, prijava ePobota (AJPES)
 • Druge storitve, ki so povezane z našo dejavnostjo